Aktualności

Ubezpieczenie OC spółki cywilnej rzeczoznawców majątkowych

Na stronie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych można zapoznać się z krótką informacją , dotyczącą ubezpieczenia OC  spółki cywilnej rzeczoznawców majątkowych.  Treść informacji cytowana jest poniżej.

„Od 2014 roku obowiązek ubezpieczenia OC zawodowego rzeczoznawców majątkowych, dotyczy tylko przedsiębiorców prowadzących działność w zakresie rzeczoznawstwa.

Wśród rzeczoznawców majątkowych nadal pojawia się wiele pytań dotyczących obowiązkowego OC. Najwięcej wątpliwości budzi, najbardziej chyba popularna forma prowadzenia działalności wśród rzeczoznawców, tj. spółka cywilna. A konkretnie konieczność posiadania ubezpieczenia zawodowego przez wspólników. Dotychczas wiele firm uznawało, że aby spełnić obowiązek ubezpieczenia, wystarczy zakupienie polisy tylko przez jednego ze wspólników.

Wątpliwości rozwiewa oficjalna interpretacja PZU. Decydując się na założenie firmy w postaci spółki cywilnej każdy ze wspólników powinien wykupić ubezpieczenie obowiązkowe rzeczoznawcy majątkowego. Ponieważ spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, mają ją tylko wspólnicy, więc w razie powstania szkody, roszczenia nie mogą być kierowane do spółki, ale do wszystkich wspólników lub do jednego z nich wybranego przez poszkodowanego.

Bez znaczenia jest status zawodowy wspólników. Nawet przedsiębiorcy, którzy nie są rzeczoznawcami majątkowymi, a tworzą spółkę cywilną powinni posiadać obowiązkowe ubezpieczenie. Fakt, że przedsiębiorca nie jest rzeczoznawcą majątkowym nie zwalnia go z odpowiedzialności, ponieważ czynności wykonywał rzeczoznawca zatrudniony przez spółkę. Wspólnicy, którzy nie posiadają polisy OC muszą więc liczyć się z koniecznością pokrycia strat z własnego majątku w przypadku pojawienia się roszczeń.

Warto zwrócić uwagę, że koszt takiej polisy może stanowić koszt dla spółki. Można go więc zaliczyć do kosztów działalności. Powyższa interpretacja PZU opiera się na art. 4  ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, według której za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Wobec przyznania wspólnikom spółki cywilnej statusu przedsiębiorcy, każdy z nich jest zobowiązany do spełnienia określonych w prawie obowiązków przewidzianych dla przedsiębiorców.

iExpert.pl SA”

http://pfsrm.pl/ubezpieczenie_OC_spolki_cywilnej_rzeczoznawcow_majatkowych