Aktualności

Treść księgi wieczystej

W procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece – Dz.U. nr 19, poz. 147 ze zm.) na pozwanym nabywcy, którego nie chroni rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych spoczywa ciężar dowodu, że własność nieruchomości wpisanej w księdze wieczystej na rzecz jednego z małżonków, a nabytej w czasie trwania wspólności ustawowej stanowi majątek odrębny tego małżonka – wyrok SN z 16 kwietnia 2003 r., II CKN 1409/