Aktualności

Prawo pierwokupu

W okresie obowiązywania art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 1995 r. nr 57, poz. 299), w odniesieniu do nieruchomości nierolniczych objętych tym przepisem, gminie przysługiwało prawo pierwokupu przewidziane w art. 76 i 77 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (t.j. Dz.U. z 1991 r. nr 30, poz. 127 ze zm.).

II CKN 735/00 – wyrok SN z 4 kwietnia 2002 r.