Aktualności

Prace w Sejmie – Interpelacja nr 32916

Interpelacja nr 32916

do ministra infrastruktury i rozwoju

w sprawie niehonorowania przez banki uprawnień rzeczoznawców majątkowych nadanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz o możliwości zaniżania rezerw bankowych dla udzielonych kredytów hipotecznych

 

Działając na prośbę klientów banków oraz na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 z późn. zm.), proszę o przedstawienie informacji oraz podjęcie działań w przedstawionej poniżej sprawie.

Do mojego biura poselskiego skierowane zostało przez grupę klientów banków pismo w sprawie niehonorowania przez banki uprawnień rzeczoznawców majątkowych

Praktyka kredytowa banków w procesie udzielania kredytów hipotecznych wymagała sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego dla ubiegającego się o kredyt. W skierowanym do mnie piśmie klienci banków zwracają uwagę, iż od roku 2015 największe banki w Polsce m. in. Bank PKO Bank Polski, Deutsche Bank Polska S.A., Millennium Bank S.A., Bank Pocztowy S.A., SGB Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank BPH S.A., Bank Handlowy S.A., Bank Pekao S.A., ING Bank Śląski, jako jednych wykonawców operatów szacunkowych, z których usług mogą skorzystać klienci (kredytobiorcy) wskazują jedną z 6 firm: Emmerson Evaluation Sp. z o. o., Integro Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Home Financial Services Sp. z o. o., Partner CRLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ESTIM Consulting Rudniccy spółka jawna, Acons Sp. z o.o., co eliminuje z rynku około 4500 rzeczoznawców majątkowych prowadzących działalność gospodarczą w różnych formach, posiadających stosowne uprawnienia i wpisanych do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych.

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (dalej „PFSRM”) działająca od 1994 r. jest istniejącym dobrowolnym związkiem samorządnych organizacji posiadających osobowość prawną jako stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych lub rzeczoznawców nieruchomości, jest organizacją społeczną posiadającą osobowość prawną działającą z upoważnienia, na rzecz i w interesie sfederowanych stowarzyszeń. Aktualnie skupia ona 25 stowarzyszeń, których członkami są rzeczoznawcy majątkowi (jest ich ok. 3500).

PFSRM od lat 90-tych ubiegłego wieku prowadziła szkolenia mające celu podnoszenie kwalifikacji zrzeszonych rzeczoznawców. Pod koniec lat 90-tych PFSRM wprowadziła fakultatywne 2-3-dniowe szkolenia, organizowane przez stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych, których koszt, wraz z kosztami noclegów i wyżywienia, wynosił ok. 900 zł.. Na początku lat dwutysięcznych wprowadzono standard wyceny tzw. bankowy, który nie wprowadzał żadnych nowości, ale stanowił pretekst do organizowania szkoleń przez PFSRM, które kosztowały już nie 900 zł ale 3000 zł. Od roku 2009 szkolenie „bankowe” i wpis na „listę bankową” było niezbędne do świadczenia usług wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawców pomimo tego, że uprawnienia do szacowania nieruchomości na terenie Rzeczypospolitej Polski nadał rzeczoznawcom majątkowym minister właściwy ds. budownictwa. Od początku 2015 roku sprawy zaszły tak daleko, że jedynym wykonawcą opracowań o wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów może być jedna z w/w 6 firm. Na rzecz tych firm pracuje około 450 rzeczoznawców majątkowych (dane szacunkowe), którzy podpisują opracowania dotyczące wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie udzielonych lub udzielanych kredytów. Ponadto rzeczoznawcy współpracujący z w/w firmami nie sporządzają operatów szacunkowych, ale opracowania zwane „informacja bankowa”, „informacja o wartości nieruchomości” – różnie nazwane w różnych firmach. Art. 156.1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, stanowi: „Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.” W chwili obecnej dla nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytodawców nie ma operatów szacunkowych, sporządzane są opracowania w skróconych formach, co może stanowić zagrożenie dla udzielonych kredytów hipotecznych jak również dla rezerw bankowych.

Legalność umów zawartych między bankami a w/w firmami w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184) obecnie bada UOKiK.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie jest stanowisko Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie niehonorowania nadanych przez niego uprawnień rzeczoznawcom majątkowym?
  2. Czy w przedmiotowej sprawie prowadzone są czynności sprawdzające na skutek skarg złożonych do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów?

 

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4F65D234&view=1