Aktualności

Powstanie wspólnoty

Wspólnota mieszkaniowa powstaje w razie sukcesywnego wyodrębniania lokali przez właściciela nieruchomości z jednoczesnym oddawaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu, choćby niektóre lokale pozostawały niewyodrębnione – uchwała SN z 9 czerwca 2005 r. – sygn. akt III CZP 33/05).