Aktualności

Opłaty skarbowe od wniosków o udostępnianie danych dotyczących aktów notarialnych rzeczoznawcom majątkowym w celu szacowania nieruchomości.

Zarząd Federacji przekazuje oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów sprawie nie pobierania opłaty skarbowej od wniosków o udostępnienie danych dotyczących aktów notarialnych rzeczoznawcom majątkowym w celu szacowania nieruchomości.

Zarząd Federacji zwraca uwagę, że stanowisko to zostało opublikowane w Biuletynie Skarbowym Ministerstwa Finansów Nr 2 z maja br. Stanowisko to zostało zajęte w trybie art.14 ustawy z dn.29.08.97 Ordynacja Podatkowa. Zarząd Federacji wyjaśnia także, że stanowisko zajęte w tym piśmie jest także podstawa do nie pobierania opłaty skarbowej za dane udostępniane przez urzędy skarbowe.

Pismo LK2102/LM/JB/01 p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 21.02.2002 r. do Wiceprezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Odpowiadając na pismo z dnia 16 listopada 2001 r. nr(…) w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii stosowania przepisów ustawy o opłacie skarbowej w odniesieniu do wniosków o udostępnianie danych dotyczących aktów notarialnych rzeczoznawcom majątkowym w celu szacowania nieruchomości, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Kwestie udostępniania rzeczoznawcom majątkowym danych o nieruchomościach dla celów określania ich wartości rynkowej normują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.), a w szczególności art.155 tej ustawy. Zgodnie z dyspozycją tego przepisu przy szacowaniu nieruchomości wykorzystuje się wszelkie dostępne dane o nieruchomościach, zawarte w szczególności w: księgach wieczystych, katastrze nieruchomości, ewidencji sieci uzbrojenia terenu, tabelach taksacyjnych i na mapach taksacyjnych tworzonych na podstawie art.169, planach miejscowych, wykazach prowadzonych przez urzędy skarbowe, umowach, orzeczeniach, decyzjach i innych dokumentach, będących podstawą wpisu do ksiąg wieczystych, rejestrów wchodzących w skład operatu katastralnego, a także do wyciągów z operatów szacunkowych przekazywanych do katastru. Właściwe organy oraz sądy są obowiązane udostępniać rzeczoznawcom majątkowym dane, o których mowa wyżej (art.155 ust.3 powołanej ustawy). Wobec powyższego ma zastosowanie wyłączenie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej, w odniesieniu m.in. do podań (wniosków) i załączników w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, określone w art.2 ust.1 pkt.1 lit. g ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 ze zm.).

W opisanym przypadku organ, do którego wniesiono podanie, zamieszcza na nim adnotację ze wskazaniem podstawy prawnej wyłączenia obowiązku zapłaty opłaty skarbowej, zgodnie z § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz.U. Nr 110, poz. 1176).