Aktualności

odszkodowania za grunty wywłaszczone na rzecz dróg publicznych

Trybunał uznał, że tryb wypłacania odszkodowania za grunty wywłaszczone na rzecz dróg publicznych (określony w art. 73 ust. 4 Przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną) nie narusza konstytucyjnie chronionych praw obywateli. TK stwierdził, że odejście od pełnej ekwiwalentności odszkodowania było usprawiedliwione celem wprowadzonej regulacji – dążeniem do uzgodnienia stanu faktycznego dróg ze stanem prawnym oraz jej jednorazowym charakterem

Poz. 1782 – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2004 r., sygn. akt SK 11/02