Aktualności

Odpowiedź na interpelację nr 32916

Odpowiedź na interpelację nr 32916

w sprawie niehonorowania przez banki uprawnień rzeczoznawców majątkowych nadanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz możliwości zaniżania rezerw bankowych dla udzielonych kredytów hipotecznych

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski

Warszawa, 02-07-2015

„Szanowna Pani Marszałek,

Odpowiadając na interpelację posła Kazimierza Moskala (nr 32916), przekazaną przy piśmie Wicemarszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie niehonorowania przez banki uprawnień rzeczoznawców majątkowych nadanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz o możliwości zaniżania rezerw bankowych dla udzielonych kredytów hipotecznych, uprzejmie przedstawiam informację w tym zakresie.

Na wstępie należy zauważyć, że problem przedstawiony w interpelacji dotyczy dwóch odmiennych sfer związanych z rynkiem nieruchomości, a mianowicie działań banków, które wykonanie wycen nieruchomości zlecają wybranym rzeczoznawcom majątkowym oraz formy i zakresu opracowań sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności. Odnośnie działań banków, w tym obejmujących zawieranie umów z rzeczoznawcami majątkowymi, należy podkreślić, że Minister Infrastruktury i Rozwoju nie posiada kompetencji do nadzoru nad działalnością bankową, w związku z powyższym nie jest właściwy do zajmowania stanowiska w tej sprawie.

Natomiast w kwestii opracowań sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb banków, uprzejmie informuję, że zgodnie z dyspozycją art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Sposób sporządzenia operatu szacunkowego, jego zakres i forma są uregulowane przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207 poz. 2109 z późn. zm.). Należy również podkreślić, że jedynym uprawnionym podmiotem do określenia wartości nieruchomości jest rzeczoznawca majątkowy, czyli osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Równocześnie należy dodać, że rzeczoznawca majątkowy wykonujący czynności zawodowe niezgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardów zawodowych podlega odpowiedzialności zawodowej.

O nieprawidłowym wykonywaniu czynności szacowania nieruchomości organ dowiaduje się najczęściej ze skarg, które wpływają do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Po zapoznaniu się z treścią złożonej skargi dokonywana jest weryfikacja i ocena informacji zawartych w skardze, w tym postawionych zarzutów w zakresie wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego czynności zawodowych i przekazanych dowodów, potwierdzających te zarzuty. Następnie, na podstawie przeprowadzonej analizy obejmującej opisane powyżej kwestie, organ wszczyna postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej, odmawia wszczęcia tego postępowania lub zwraca się do osoby, która złożyła skargę z wnioskiem o uszczegółowienie zarzutów przedstawionych w skardze.

W przypadku, gdy z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że rzeczoznawca majątkowy, przy wykonywaniu czynności zawodowych, mógł nie wypełnić obowiązków, określonych w art. 175 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Minister Infrastruktury i Rozwoju wszczyna postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

W sprawie opisanej w interpelacji posła Kazimierza Moskala, w związku z wcześniejszymi skargami w tym zakresie, wszczęte zostało jedno postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej wobec rzeczoznawcy majątkowego, natomiast w czterech przypadkach podjęto wstępne czynności wyjaśniające, po zakończeniu których zostanie podjęta decyzja o ewentualnym wszczęciu postępowań z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Reasumując powyższe uprzejmie informuję, że Minister Infrastruktury i Rozwoju nie jest właściwy w odniesieniu do działań banków w zakresie wyboru ofert rzeczoznawców majątkowych dotyczących sporządzania operatów szacunkowych. Natomiast chciałbym podkreślić, że w sprawach dotyczących wszelkich odstępstw rzeczoznawców majątkowych od zasad wykonywania zawodu minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa każdorazowo wszczyna z urzędu postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Z wyrazami szacunku

Paweł Orłowski

Podsekretarz Stanu”

źródło informacji: http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=553E08C9