Aktualności

obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych

Dz.U.99/2003, poz. 919