Aktualności

Nadawanie uprawnień

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju można dowiedzieć się m.in.:

–  komu nadawane są uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

– kto jest zwolniony z obowiązku ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości

– kto jest zwolniony z odbycia praktyk zawodowych.

„Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości (art. 177 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) nadaje się osobie fizycznej, która:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie była karana za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
  • posiada wyższe wykształcenie;
  • ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości;
  • odbyła co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości;
  • przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Z obowiązku ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości zwolnione są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Zwolnienie z ukończenia studiów podyplomowych ustala się na podstawie suplementu do dyplomu lub zaświadczenia uczelni (art. 177 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Z obowiązku odbycia praktyk zawodowych zwolnione są osoby, które:

  • odbyły praktykę w zakresie wyceny nieruchomości objętą programem studiów w wymiarze jednego semestru, pod warunkiem, że praktyka była realizowana na podstawie umowy dotyczącej praktyki zawartej między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych lub
  • posiadają udokumentowane dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości.

Przebieg praktyki zawodowej jest rejestrowany w dzienniku praktyki zawodowej. Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego ponosi opłatę za wydanie dziennika praktyki zawodowej, w wysokości nieprzekraczającej 3 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym wydanie dziennika praktyki zawodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami). Maksymalna wysokość opłaty za praktykę zawodową nie może być większa niż 50 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się wpisu, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”

Źródło: https://www.mir.gov.pl/budownictwo/gospodarka_nieruchomosciami/uprawnienia_i_licencje_zawodowe/nadawanie_uprawnien/strony/start.aspx