Aktualności

Nabycie mienia komunalnego

W sprawach o wpis w księdze wieczystej na podstawie decyzji stwierdzającej nabycie mienia komunalnego gmina nie ma obowiązku uiszczania opłat sądowych – uchwała SN z 7 stycznia 2004 r., sygn. akt III CZP 99/03