Aktualności

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju publikuje analizy rynku nieruchomości

Zgodnie z art. 173a ustawy o gospodarce nieruchomościami, Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dokonuje okresowych badań rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub wykorzystywanych na te cele. Badania dotyczyć mają cen transakcyjnych nieruchomości, stawek czynszów oraz częstotliwości obrotu nieruchomościami. Na podstawie tych badań Minister co najmniej raz w roku ma opracować analizy i zestawienia charakteryzujące rynek nieruchomości i udostępnić je na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra.

Opracowania sporządzone na podstawie ww. dyspozycji ustawowej opublikowane są na:

https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/analizy-polskiego-rynku-nieruchomosci

Najnowsza analiza dotyczy 2017 roku i rynku nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.