Aktualności

Listopad w skrócie

21 listopada Zarząd SRM we Wrocławiu  wystosował pisma do :

– Głównego Geodety Kraju oraz do Ministra Infrastruktury i Rozwoju z prośbą o wydanie opinii  w sprawie umożliwienia rzeczoznawcom majątkowym  realizacji swoich uprawnień, wynikających  z art.155 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami), w zakresie obejmującym sporządzanie fotograficznych wypisów z aktów notarialnych udostępnianych do wglądu z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

– Ministra Infrastruktury i Rozwoju z zapytaniem o interpretację przepisów prawnych i metodyki dotyczącej wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty jednorazowej (tzw. renty planistycznej), o której mowa w art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. , poz.647 ze zmianami).