Aktualności

Korzystanie z nieruchomości

Dozorca spadkowej nieruchomości, ustanowiony na podstawie art. 636 k.p.c. w zw. z par. 8 ust. 3 zd. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczeniu spadku i sporządzeniu spisu inwentarza (Dz.U. nr 92, poz. 411), nie jest legitymowany do wystąpienia z powództwem o zasądzenie odszkodowania za bezumowne korzystanie z tej nieruchomości.

III CKN 866/00 – wyrok z 21 maja 2002 r.