Aktualności

XXIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych

Zarząd SRM we Wrocławiu pragnie poinformować, że nasze Stowarzyszenie, pod patronatem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, będzie organizatorem XXIX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych„BIEGŁY RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY – POTENCJAŁ ZAWODU I FUNKCJI”. Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 września 2022 r. w hotelu Novotel przy ul. Powstańców Śląskich.

Po blisko 25 latach funkcjonowania ustawy o gospodarce nieruchomościami dostrzegamy pilną potrzebę pogłębionej, merytorycznej dyskusji nad rolą biegłego w dowodzeniu wartości nieruchomości i stanem dzisiejszego rzeczoznawstwa majątkowego. U progu tej dyskusji jako jedno z wielu, stawiamy pytanie: czy obowiązujące uwarunkowania prawne oferują instrumenty umożliwiające obiektywne i sprawne rozstrzyganie sporów o wartość nieruchomości? Żywimy nadzieję, że podczas Konferencji wspólnie wypracujemy rozwiązania oraz propozycje kluczowych zmian w prawie, stanowiące odpowiedź na aktualne oczekiwania w stosunku do opinii biegłych z zakresu szacowania nieruchomości i samego zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

 

Już dziś serdecznie zapraszamy osoby reprezentujące świat nauki i praktyki powiązany z tematyką wyceny nieruchomości i rzeczoznawstwa majątkowego do aktywnego uczestnictwa w Konferencji.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Jerzy Wiczkowski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego;
 • Wiesław Majcher – Członek Honorowy;
 • Ksemena Chrystowicz;
 • Dagmara Kruzel-Lisek;
 • Emilia Małańczuk;
 • Dariusz Maślanka;
 • Anna Nowel-Śmigaj;
 • Tomasz Pajorski;
 • Marek Parlewicz;
 • Wojciech Wiczkowski.

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

 • mgr Monika Drobyszewska – przewodnicząca Rady Programowej;
 • prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak;
 • prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek;
 • dr hab. inż. Monika Podwórna, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. uczelni;
 • dr inż. Piotr Cegielski;
 • dr inż. arch. Anna Nowel-Śmigaj;
 • dr inż. Michał Dudek;
 • dr inż. Jerzy Wiczkowski;
 • mgr inż. arch. Jerzy Adamiczka;
 • mgr Leszek Saleta.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SRM we Wrocławiu


Oficjalna strona XXIX Konferencji
konferencja.srm.wroclaw.pl

 

Kalendarz prawny

KALENDARZ PRAWNY – październik 2021 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 4 października 2021 r. poz. 1800).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 4 października 2021 r. poz. 1805).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 5 października 2021 r. poz. 1812).

 

 1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2021 r. z podziałem na województwa (M.P. z 6 października 2021 r. poz. 904).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 11 października 2021 r. poz. 1836).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 11 października 2021 r. poz. 1844).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. z 13 października 2021 r. poz. 1853).

 

 1. Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 15 października 2021 r. poz. 1873).

Weszła w życie z dniem 30 października 2021 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 4 lit. b–d i pkt 16 lit. b–f, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;

2) art. 1 pkt 6, który wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2022 r.;

3) art. 1 pkt 33 lit. c i art. 15, które wejdą w życie z dniem 16 października 2022 r.  

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 r. (M.P. z 15 października 2021 r. poz. 943).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2021 r. (M.P. z 18 października 2021 r. poz. 946).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2021 r. w stosunku do września 2015 r. (M.P. z 19 października 2021 r. poz. 947).

 

 1. Zarządzenie Nr 201 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2021 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju i Technologii (M.P. z 20 października 2021 r. poz. 948).

Weszło w życie z dniem 21 października 2021 r.

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. z 20 października 2021 r. poz. 950).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (M.P. z 20 października 2021 r. poz. 951).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 21 października 2021 r. poz. 1899).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 21 października 2021 r. poz. 1902).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 21 października 2021 r. poz. 1904).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 21 października 2021 r. poz. 1912).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 25 października 2021 r. poz. 1923).

 

 1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P. z 26 października 2021 r. poz. 964).

 

 1. Zarządzenie Nr 236 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju i Technologii (M.P. z 26 października 2021 r. poz. 965).

Weszło w życie z dniem 27 października 2021 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 26 października 2021 r. poz. 1933).

 

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. z 27 października 2021 r. poz. 1945).

Weszło w życie z dniem 27 października 2021 r., z mocą od dnia 26 października 2021 r.

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii (Dz. U. z 27 października 2021 r. poz. 1952).

Weszło w życie z dniem 27 października 2021 r., z mocą od dnia 26 października 2021 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 28 października 2021 r. poz. 1961).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 29 października 2021 r. poz. 1973).