Aktualności

Kalendarz Prawny – wrzesień 2019 r.

KALENDARZ PRAWNY – wrzesień 2019 r.

 

 1. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 9 września 2019 r. poz. 1716).

Weszła w życie z dniem 17 września 2019 r., z wyjątkiem

art. 1 pkt 12 w zakresie art. 25 ust. 5, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

 

 1. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie własności nieruchomości

albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 18 września 2019 r. poz. 1772).

 

 1. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 18 września 2019 r. poz. 1775).

Weszła w życie z dniem 26 września 2019 r.,

z wyjątkiem art. 34 ust. 1 i 2, które weszły w życie z dniem 19 września 2019 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 19 września 2019 r. poz. 1781).

 

 1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2019 r. nr 1131.18.2019 o odwołaniu Ministra Inwestycji i Rozwoju (M. P. z 20 września 2019 r. poz. 858).

 

 1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2019 r. nr 1131.19.2019 o powołaniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (M. P. z 20 września 2019 r. poz. 859).

 

 1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 23 września 2019 r. poz. 1802).

Wejdzie w życie z dniem 24 marca 2020 r., z wyjątkiem:

 • 1 pkt 34, 36–39, art. 2, art. 5 oraz art. 9 ust. 1,

które wejdą w życie z dniem 8 października 2019 r.;

2) art. 4 pkt 2, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;

3) art. 1 pkt 4 i 35 oraz art. 7, które wejdą w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego

lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 23 września 2019 r. poz. 1805).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 24 września 2019 r. poz. 1813).

 

 1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych

z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. (M. P. z 24 września 2019 r. poz. 870).

 

 

 1. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku

lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 25 września 2019 r. poz. 1829).

Wejdzie w życie z dniem 10 października 2019 r.

 

 1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 26 września 2019 r. poz. 1835).

Weszła w życie z dniem 1 października 2019 r., z wyjątkiem

 art. 1 pkt 1–3 i 5, art. 2 i art. 7 ust. 2, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 26 września 2019 r. poz. 1839).

Wejdzie w życie z dniem 11 października 2019 r.

 

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. z 26 września 2019 r. poz. 1841).

Weszło w życie z dniem 26 września 2019 r., z mocą od dnia 20 września 2019 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 27 września 2019 r. poz. 1843).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z 27 września 2019 r. poz. 1846).

Weszło w życie z dniem 30 września 2019 r.