Aktualności

KALENDARZ PRAWNY – wrzesień 2016 r.

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2016 r. poz. 1250).  Weszła w życie z dniem 31 sierpnia 2016 r., z wyjątkiem  art. 58 ust. 2 i art. 59 ust. 2, które weszły w życie z dniem 17 sierpnia 2016 r.  
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości (Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2016 r. poz. 1263). Weszło w życie z dniem 8 września 2016 r.
  3. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2016 r. poz. 1330). Wejdzie w życie z dniem 25 listopada 2016 r.
  4. Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2016 r. poz. 1358). Weszła w życie z dniem 8 września 2016 r.
  5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2016 r. w sprawie formatów, w jakich odpisy pism, dokumentów i pełnomocnictw mogą być poświadczane elektronicznie (Dz. U. z dnia 7 września 2016 r. poz. 1415). Weszło w życie z dniem 8 września 2016 r.
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. z dnia 8 września 2016 r. poz. 1426). Wejdzie w życie z dniem 23 września 2016 r.
  7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z dnia 9 września 2016 r. poz. 1440).
  8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z dnia 15 września 2016 r. poz. 1472).   Wejdzie w życie z dniem 30 września 2016 r.

 

Źródło: PFSRM