Aktualności

Kalendarz prawny – wrzesień 2015 r.

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2015 r. poz. 1194).  Weszła w życie z dniem 1 września 2015 r.
 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2015 r. poz. 1197). Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z dnia 19 sierpnia 2015 r. poz. 735).
 4. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2015 r. poz. 1220). Wejdzie w życie z dniem 22 lutego 2016 r.,   z wyjątkiem art. 12, który wszedł w życie z dniem 30 sierpnia 2015 r.
 5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2015 r. poz. 1233).
 6. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r. poz. 1255). Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem  art. 6, art. 8–11, art. 17, art. 18 i art. 20–28,  które weszły w życie z dniem 31 sierpnia 2015 r.
 7. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1259). Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 8. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1265). Weszła w życie z dniem 15 września 2015 r., z tym że  przepisy rozdziałów 1–5 tracą moc z dniem 31 grudnia 2025 r.
 9. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1268). Wejdzie w życie z dniem 2 stycznia 2016 r., z wyjątkiem  art. 1 pkt 6, który wejdzie w życie z dniem 1 marca 2016 r.
 10. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1269).  Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:   1) art. 13, który wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.;  2) art. 14 ust. 7 i 8, art. 15, art. 18, art. 40, art. 47, art. 52, art. 54, art. 57 ust. 2–4, art. 66  oraz art. 74 ust. 3–5, które weszły w życie z dniem 1 września 2015 r.
 11. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1272).  Wejdzie w życie z dniem1 października 2015 r.
 12. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z dnia 1 września 2015 r. poz. 1276).  Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 13. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia 1 września 2015 r. poz. 1283). Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z dnia 3 września 2015 r. poz. 1297).
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. z dnia 4 września 2015 r. poz. 1304). Wejdzie w życie z dniem 19 września   2015 r.
 16. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 7 września 2015 r. poz. 1311). Wejdzie w życie z dniem 8 września 2016 r., z wyjątkiem: 1) art. 2 pkt 48 lit. b, który wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.; 2) art. 2 pkt 56 i 58, art. 14 pkt 2, art. 15 oraz art. 18,  które wejdą w życie z dniem 22 września 2015 r.  3) art. 19, który wszedł w życie z dniem 7 września 2015 r.
 17. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z dnia 7 września 2015 r. poz. 1322). Wejdzie w życie z dniem 1 października 2015 r.
 18. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 8 września 2015 r. poz. 1333).Wejdzie w życie z dniem 23 września 2015 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 oraz   art. 5,  które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 19. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z dnia 9 września 2015 r. poz. 1338). Wejdzie w życie z dniem 10 października 2015 r.
 20. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z dnia 15 września 2015 r. poz. 1392).

Źródło: PFSRM