Aktualności

Kalendarz prawny – wrzesień 2014 r.

1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2014 r. poz. 1100).

Weszła w życie z dniem 5 września 2014 r.

 

2. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2014 r. poz. 1101).

Weszła w życie z dniem 5 września 2014 r.

 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w maju 2014 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2014 r. poz. 1107).

Weszło w życie z dniem 23 sierpnia 2014 r.

 

4. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2014 r. poz. 1133).

Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 52, pkt 55 lit. a, pkt 56 i pkt 66, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.;

2) art. 1 pkt 61 w zakresie art. 162b–162e ustawy, o której mowa w art. 1, który wejdzie w życie z dniem 27 sierpnia 2016 r.

3) art. 20, który wszedł w życie z dniem 10 sierpnia 2014 r. ogłoszenia.

 

5. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M. P. z dnia 27 sierpnia 2014 r. poz. 718).

 

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach (Dz. U. z dnia 1 września 2014 r. poz. 1153).

 

7. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz. U. z dnia 1 września 2014 r. poz. 1154).

 

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z dnia 2 września 2014 r. poz. 1160).

 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z dnia 2 września 2014 r. poz. 1169).

Weszło w życie z dniem 5 września 2014 r.

 

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 3 września 2014 r. poz. 1182).

 

11. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014 r. poz. 1195).

Wejdzie w życie z dniem 6 września 2015 r.

 

12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z dnia 8 września 2014 r. poz. 1200).

Wejdzie w życie z dniem 9 marca 2015 r.,

z wyjątkiem art. 39 i art. 45, które wejdą w życie z dniem 23 września 2014 r.

 

13. Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz. U. z dnia 12 września 2014 r. poz. 1215).

Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:

1) art. 21 pkt 1, który wejdzie w życie z dniem 27 września 2014 r.;

2) art. 24 pkt 12 lit. b, który wejdzie w życie z dniem 1 października 2014 r.;

3) art. 24 pkt 3 w zakresie art. 3 ust. 2 pkt 1, pkt 7 lit. b, pkt 9, pkt 11, pkt 17, pkt 19

− które wejdą w życie z dniem 1 listopada 2014 r.

 

14. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z dnia 17 września 2014 r. poz. 1227).