Aktualności

Kalendarz Prawny – styczeń 2020 r.

KALENDARZ PRAWNY – styczeń 2020 r.

 

 1. Zarządzenie nr 273 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (M. P. z 3 stycznia 2020 r. poz. 4).

Weszło w życie z dniem 4 stycznia 2020 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach (Dz. U. z 3 stycznia 2020 r. poz. 6).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 3 stycznia 2020 r. poz. 10).

Weszło w życie z dniem 6 stycznia 2020 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 8 stycznia 2020 r. poz. 22).

 

 1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju lub przez niego nadzorowanych (M. P. z 9 stycznia 2020 r. poz. 31).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 14 stycznia 2020 r. poz. 55).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 15 stycznia 2020 r. poz. 65).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 16 stycznia 2020 r. poz. 72).

 

 1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2019 r. z podziałem na województwa (M. P. z 16 stycznia 2020 r. poz. 69).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2019 r. (M. P. z 16 stycznia 2020 r. poz. 71).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 r. (M. P. z 16 stycznia 2020 r. poz. 72).

 

 1. Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju (M. P. z 17 stycznia 2020 r. poz. 75).

Weszło w życie z dniem 18 stycznia 2020 r.

 

 

 1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2019 r. (M. P. z 20 stycznia 2020 r. poz. 80).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 23 stycznia 2020 r. poz. 106).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. z 27 stycznia 2020 r. poz. 121).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe wprawo własności tych gruntów (Dz. U. z 28 stycznia 2020 r. poz. 139).