Aktualności

XXIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych

Zarząd SRM we Wrocławiu pragnie poinformować, że nasze Stowarzyszenie, pod patronatem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, będzie organizatorem XXIX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych„BIEGŁY RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY – POTENCJAŁ ZAWODU I FUNKCJI”. Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 września 2022 r. w hotelu Novotel przy ul. Powstańców Śląskich.

Po blisko 25 latach funkcjonowania ustawy o gospodarce nieruchomościami dostrzegamy pilną potrzebę pogłębionej, merytorycznej dyskusji nad rolą biegłego w dowodzeniu wartości nieruchomości i stanem dzisiejszego rzeczoznawstwa majątkowego. U progu tej dyskusji jako jedno z wielu, stawiamy pytanie: czy obowiązujące uwarunkowania prawne oferują instrumenty umożliwiające obiektywne i sprawne rozstrzyganie sporów o wartość nieruchomości? Żywimy nadzieję, że podczas Konferencji wspólnie wypracujemy rozwiązania oraz propozycje kluczowych zmian w prawie, stanowiące odpowiedź na aktualne oczekiwania w stosunku do opinii biegłych z zakresu szacowania nieruchomości i samego zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

 

Już dziś serdecznie zapraszamy osoby reprezentujące świat nauki i praktyki powiązany z tematyką wyceny nieruchomości i rzeczoznawstwa majątkowego do aktywnego uczestnictwa w Konferencji.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Jerzy Wiczkowski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego;
 • Wiesław Majcher – Członek Honorowy;
 • Ksemena Chrystowicz;
 • Dagmara Kruzel-Lisek;
 • Emilia Małańczuk;
 • Dariusz Maślanka;
 • Anna Nowel-Śmigaj;
 • Tomasz Pajorski;
 • Marek Parlewicz;
 • Wojciech Wiczkowski.

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

 • mgr Monika Drobyszewska – przewodnicząca Rady Programowej;
 • prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak;
 • prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek;
 • dr hab. inż. Monika Podwórna, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. uczelni;
 • dr inż. Piotr Cegielski;
 • dr inż. arch. Anna Nowel-Śmigaj;
 • dr inż. Michał Dudek;
 • dr inż. Jerzy Wiczkowski;
 • mgr inż. arch. Jerzy Adamiczka;
 • mgr Leszek Saleta.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SRM we Wrocławiu


Oficjalna strona XXIX Konferencji
konferencja.srm.wroclaw.pl

 

Kalendarz Prawny – październik 2020 r.

KALENDARZ PRAWNY – październik 2020 r.

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2 października 2020 r. poz. 1698).

Weszło w życie z dniem 6 października 2020 r.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2 października 2020 r. poz. 1699).

Weszło w życie z dniem 17 października 2020 r.

 

 1. Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 5 października 2020 r. poz. 1709).

Weszła w życie z dniem 20 października 2020 r.,

z wyjątkiem art. 8 i art. 10, które weszły w życie z dniem 5 listopada 2020 r.  

 

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. z 6 października 2020 r. poz. 1718).

Weszło w życie z dniem 6 października 2020 r.

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. z 7 października 2020 r. poz. 1736).

Weszło w życie z dniem 7 października 2020 r., z mocą od dnia 6 października 2020 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 8 października 2020 r. poz. 1740).

 

 1. Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. z 8 października 2020 r. poz. 1747).

Weszła w życie z dniem 9 października 2020 r., z wyjątkiem:

1) art. 17 pkt 15 w zakresie art. 31zy13 ust. 1, który wszedł w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 31 marca 2020 r.;

2) art. 17 pkt 15 w zakresie art. 31zy13 ust. 2, który wszedł w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 24 czerwca 2020 r.;

3) art. 17 pkt 15 w zakresie art. 31zy13 ust. 3, który wszedł w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 26 sierpnia 2020 r.;

4) art. 17 pkt 6, który wszedł w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 1 września 2020 r.;

5) art. 14 i art. 17 pkt 14, które weszły w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 1 października 2020 r.;

6) art. 1 pkt 3, art. 6 oraz art. 8, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;

7) art. 1 pkt 1 oraz art. 13 pkt 1, 3–5 i 7, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

 

 

 1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2020 r. z podziałem na województwa (M.P. z 8 października 2020 r. poz. 902).

 

 1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P. z 8 października 2020 r. poz. 905).

 

 

 1. Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 12 października 2020 r. poz. 1761).

Weszła w życie z dniem 27 października 2020 r.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach (Dz. U. z 15 października 2020 r. poz. 1814).

Weszło w życie z dniem 16 października 2020 r.

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r. (M.P. z 15 października 2020 r. poz. 943).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2020 r. w stosunku do września 2014 r. (M.P. z 16 października 2020 r. poz. 953).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2020 r. (M.P. z 19 października 2020 r. poz. 965).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 20 października 2020 r. poz. 982).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z 20 października 2020 r. poz. 983).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 20 października 2020 r. poz. 1842).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 23 października 2020 r. poz. 1866).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. z 28 października 2020 r. poz. 1896).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali (Dz. U. z 30 października 2020 r. poz. 1910).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 30 października 2020 r. poz. 1916).

Weszło w życie z dniem 31 października 2020 r.