Aktualności

Kalendarz Prawny – październik 2020 r.

KALENDARZ PRAWNY – październik 2020 r.

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2 października 2020 r. poz. 1698).

Weszło w życie z dniem 6 października 2020 r.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2 października 2020 r. poz. 1699).

Weszło w życie z dniem 17 października 2020 r.

 

 1. Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 5 października 2020 r. poz. 1709).

Weszła w życie z dniem 20 października 2020 r.,

z wyjątkiem art. 8 i art. 10, które weszły w życie z dniem 5 listopada 2020 r.  

 

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. z 6 października 2020 r. poz. 1718).

Weszło w życie z dniem 6 października 2020 r.

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. z 7 października 2020 r. poz. 1736).

Weszło w życie z dniem 7 października 2020 r., z mocą od dnia 6 października 2020 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 8 października 2020 r. poz. 1740).

 

 1. Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. z 8 października 2020 r. poz. 1747).

Weszła w życie z dniem 9 października 2020 r., z wyjątkiem:

1) art. 17 pkt 15 w zakresie art. 31zy13 ust. 1, który wszedł w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 31 marca 2020 r.;

2) art. 17 pkt 15 w zakresie art. 31zy13 ust. 2, który wszedł w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 24 czerwca 2020 r.;

3) art. 17 pkt 15 w zakresie art. 31zy13 ust. 3, który wszedł w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 26 sierpnia 2020 r.;

4) art. 17 pkt 6, który wszedł w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 1 września 2020 r.;

5) art. 14 i art. 17 pkt 14, które weszły w życie z dniem 9 października 2020 r., z mocą od dnia 1 października 2020 r.;

6) art. 1 pkt 3, art. 6 oraz art. 8, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;

7) art. 1 pkt 1 oraz art. 13 pkt 1, 3–5 i 7, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

 

 

 1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2020 r. z podziałem na województwa (M.P. z 8 października 2020 r. poz. 902).

 

 1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P. z 8 października 2020 r. poz. 905).

 

 

 1. Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 12 października 2020 r. poz. 1761).

Weszła w życie z dniem 27 października 2020 r.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach (Dz. U. z 15 października 2020 r. poz. 1814).

Weszło w życie z dniem 16 października 2020 r.

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r. (M.P. z 15 października 2020 r. poz. 943).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2020 r. w stosunku do września 2014 r. (M.P. z 16 października 2020 r. poz. 953).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2020 r. (M.P. z 19 października 2020 r. poz. 965).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 20 października 2020 r. poz. 982).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z 20 października 2020 r. poz. 983).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 20 października 2020 r. poz. 1842).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 23 października 2020 r. poz. 1866).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. z 28 października 2020 r. poz. 1896).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali (Dz. U. z 30 października 2020 r. poz. 1910).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 30 października 2020 r. poz. 1916).

Weszło w życie z dniem 31 października 2020 r.