Aktualności

Kalendarz Prawny – październik 2019 r.

KALENDARZ PRAWNY – październik 2019 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 1 października 2019 r. poz. 1862).

 

 1. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M. P. z 4 października 2019 r. poz. 948).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (Dz. U. z 7 października 2019 r. poz. 1894).

Weszło w życie z dniem 8 października 2019 r. , z wyjątkiem § 1 pkt 5 lit. b, który

wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

 1. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat (Dz. U. z 9 października 2019 r. poz. 1916).

 

 1. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. z 10 października 2019 r. poz. 1924).

Weszła w życie z dniem 25 października 2019 r.

 

 1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 4 października 2019 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2019 r. z podziałem na województwa (M. P. z 10 października 2019 r. poz. 978).

 

 

 1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. z 10 października 2019 r. poz. 1928).

Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. (M. P. z 15 października 2019 r. poz. 1010).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2019 r. (M. P. z 17 października 2019 r. poz. 1013).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2019 r. w stosunku do września 2013 r. (M. P. z 17 października 2019 r. poz. 1014).

 

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości (Dz. U. z 17 października 2019 r. poz. 1977).

Weszło w życie z dniem 1 listopada 2019 r.  

 

 1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 17 października 2019 r. poz. 1978).

Weszła w życie z dniem 1 listopada 2019 r., z wyjątkiem:

1) art. 3 pkt 3 i art. 9, które weszły w życie z dniem 25 października 2019 r.;

2) art. 3 pkt 2 i art. 8, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M. P. z 18 października 2019 r. poz. 1017).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M. P. z 18 października 2019 r. poz. 1018).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 23 października 2019 r. poz. 2010).

 

 1. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 23 października 2019 r. poz. 2012).

 

 1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24 października 2019 r. poz. 2019).

Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

 1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24 października 2019 r. poz. 2020).

Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem:

1) art. 85 pkt 5, który wejdzie w życie z dniem 8 listopada 2019 r. ;

2) art. 88, który wejdzie w życie z dniem 1 marca 2020 r.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 28 października 2019 r. poz. 2061).

Wejdzie w życie z dniem 12 listopada 2019 r.