Aktualności

KALENDARZ PRAWNY – październik 2015 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z dnia 16 września 2015 r. poz. 1401).
 2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 18 września 2015 r. poz. 1422).
 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z dnia 21 września 2015 r. poz. 1433).   Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z dnia 22 września 2015 r. poz. 1438).
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z dnia 22 września 2015 r. poz. 1445).
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z dnia 23 września 2015 r. poz. 1446).
 7. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju (M. P. z dnia 25 września 2015 r. poz. 863).
 8. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych (Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 września 2015 r. poz. 49).
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz. U. z dnia 30 września 2015 r. poz. 1502).
 10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 1 października 2015 r. poz. 1515).
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 7 października 2015 r. poz. 1554). Weszło w życie z dniem 15 października 2015 r.
 12. Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 10 października 2015 r. poz. 1582). Wejdzie w życie z dniem 25 października 2015 r., z wyjątkiem  art. 1 pkt 11, który wszedł w życie z dniem 1 października 2015 r.
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z dnia 12 października 2015 r. poz. 1588).
 14. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 12 października 2015 r. poz. 1590). Wejdzie w życie z dniem 27 października 2015 r.
 15. Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 12 października 2015 r. poz. 1593).  Wejdzie w życie z dniem 12 listopada 2015 r.
 16. Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z dnia 13 października 2015 r. poz. 1595) . Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem  art. 8, który wszedł w życie z dniem 14 października 2015 r.
 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z dnia 13 października 2015 r. poz. 1606).  Wejdzie w życie z dniem 28 października 2015 r.

 

Źródło : PFSRM