Aktualności

Kalendarz prawny – luty 2015

 

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2015 r. poz. 87). Weszła w życie z dniem 1 lutego 2015 r.,  z wyjątkiem art. 1 pkt 20 i pkt 21 lit. b, art. 6i art. 7, które wejdą w życie z  dniem 18 kwietnia 2015 r.  
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z dnia 19 stycznia 2015 r. poz. 90).
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2015 r. poz. 111).
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2015 r. poz. 113).
 5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2015 r. poz. 128).
 6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2014 r. (M. P. z dnia 20 stycznia 2015 r. poz. 68).
 7. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2014 r. (M. P. z dnia 20 stycznia 2015 r. poz. 71).
 8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2014 r. (M. P. z dnia 23 stycznia 2015 r. poz. 107).
 9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2014 r. (M. P. z dnia 23 stycznia 2015 r. poz. 109).
 10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2015 r. poz. 133).
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2015 r. poz. 139).
 12. Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2015 r. poz. 153).  Weszła w życie z dniem 29 stycznia 2015 r.,  z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r.
 13. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych (M. P. z dnia 30 stycznia 2015 r. poz. 146).
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z dnia 2 lutego 2015 r. poz. 174).  Weszło w życie z dniem 17 lutego 2015 r.  i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.
 15. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 5 lutego 2015 r. poz. 184).
 16. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z dnia 9 lutego 2015 r. poz. 196).
 17. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 lutego 2015 r. poz. 199).
 18. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 10 lutego 2015 r. poz. 200).  Wejdzie w życie z dniem 25 lutego 2015 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 14, który wejdzie w życie z dniem 21 maja 2015 r.