Aktualności

Kalendarz prawny – luty 2014 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z dnia 21 stycznia 2014 r. poz. 94).

 

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z dnia 21 stycznia 2014 r. poz. 101).

 

3. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2014 r. poz. 112).

 

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2014 r. poz. 121).

 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2014 r. poz. 128).

Weszło w życie z dniem 28 stycznia 2014 r.

 

6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2013 r. (M. P. z dnia 23 stycznia 2014 r. poz. 47).

 

7. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2013 r. (M. P. z dnia 28 stycznia 2014 r. poz. 53).

 

8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r. (M. P. z dnia 28 stycznia 2014 r. poz. 94).

 

9. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2013 r. (M. P. z dnia 29 stycznia 2014 r. poz. 100).

 

10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 14 listopada 2013 r. w

miejscowości Janków Przygodzki w gminie Przygodzice (Dz. U. z dnia 30 stycznia 2014 r. poz. 149).

Weszło w życie z dniem 31 stycznia 2014 r.

 

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2014 r. poz. 150).

 

12. Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. z dnia 3 lutego 2014 r. poz. 162).

Weszła w życie z dniem 3 lutego 2014 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o notariacie (Dz. U. z dnia 4 lutego 2014 r. poz. 164).

 

14. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. z dnia 7 lutego 2014 r. poz. 176).

Wejdzie w życie z dniem 22 lutego 2014 r.

 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 11 lutego 2014 r. poz. 186).

Weszło w życie z dniem 12 lutego 2014 r.

 

16. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 12 lutego 2014 r. poz. 195).

Wejdzie w życie z dniem 27 lutego 2014 r.