Aktualności

KALENDARZ PRAWNY – listopad 2015 r.

 1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. z dnia 14 października 2015 r. poz. 1613).   Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z dnia 15 października 2015 r. poz. 1626).  Wejdzie w życie z dniem 16 kwietnia 2016 r.
 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 16 października 2015 r. poz. 1634).   Wejdzie w życie z dniem 17 kwietnia 2016 r., z wyjątkiem art. 2 pkt 2 w zakresie uchylanego art. 479 oraz art. 3, które wejdą w życie z dniem 17 kwietnia 2026 r.
 4. Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z dnia 19 października 2015 r. poz. 1636).
 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych (Dz. U. z dnia 20 października 2015 r. poz. 1645).  Wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
 6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 r. w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych (Dz. U. z dnia 20 października 2015 r. poz. 1646).  Wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
 7. Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 20 października 2015 r. poz. 1649).  Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:  1) art. 1 pkt 173 i art. 26, które weszły w życie z dniem 21 października 2015 r.2) art. 1 pkt 98 – w zakresie art. 138d, art. 138i § 1, art. 138j § 1 pkt 1 i art. 138k, pkt 104, pkt 130, pkt 151 – w zakresie art. 274c § 1 pkt 2 i § 1b, pkt 161 lit. a tiret drugie, art. 4 pkt 3 lit. a – w zakresie art. 13b ust. 1 pkt 2 oraz lit. b – w zakresie art. 13b ust. 1a, art. 14 oraz art. 29, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.;  3) art. 1 pkt 41 i 42, art. 6, art. 7, art. 8 pkt 2, art. 17 oraz art. 18,  które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 20 października 2015 r. poz. 1651).
 9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2015 r. (M. P. z dnia 20 października 2015 r. poz. 1022).
 10. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2015 r. (M. P. z dnia 20 października 2015 r. poz. 1023).
 11. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2015 r. w stosunku do września 2009 r. (M. P. z dnia 20 października 2015 r. poz. 1024).
 12. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M. P. z dnia 20 października 2015 r. poz. 1025).
 13. Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M. P. z dnia 20 października 2015 r. poz. 1026).
 14. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M. P. z dnia 22 października 2015 r. poz. 1028).
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z dnia 23 października 2015 r. poz. 1676). Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 16. Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2015 r. poz. 53).
 17. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2015 r.   w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2015 r. z podziałem na województwa (M. P. z dnia 26 października 2015 r. poz. 1047).
 18. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 27 października 2015 r. poz. 1713).  Weszła życie z dniem 11 listopada 2015 r.
 19. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2015 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 27 października 2015 r. poz. 1717).  Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 20. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2016 (M. P. z dnia 30 października 2015 r. poz. 1064).
 21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 30 października 2015 r. poz. 1744).  Weszło życie z dniem 15 listopada 2015 r.
 22. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dnia 3 listopada 2015 r. poz. 1774).
 23. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z dnia 3 listopada 2015 r. poz. 1777).  Wejdzie w życie z dniem 18 listopada 2015 r., z wyjątkiem  art. 37, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 24. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z dnia 4 listopada 2015 r. poz. 1789). Wejdzie w życie z dniem 30 listopada 2015 r.
 25. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 4 listopada 2015 r. poz. 1793). Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 26. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z dnia 6 listopada 2015 r. poz. 1815). Wejdzie w życie z dniem 21 listopada 2015 r.
 27. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o uprawnieniach do mienia Funduszu Wczasów Pracowniczych (Dz. U. z dnia 6 listopada 2015 r. poz. 1824). Wejdzie w życie z dniem 7 grudnia 2015 r.
 28. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 listopada 2015 r. poz. 1830). Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem  art. 50, art. 51 i art. 54, które weszły w życie z dniem 10 listopada 2015 r.
 29. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z dnia 10 listopada 2015 r. poz. 1844).  Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:  1) art. 478, który wszedł w życie z dniem 11 listopada 2015 r.;  2) art. 3 ust. 1 pkt 4, 5, 12, 17, 21, 23–25, 29, 32, 44 i 48 oraz ust. 6 i 7, art. 44, art. 374–377, art. 387, art. 390, art. 395, art. 397, art. 398, art. 404, art. 405, art. 416–418, art. 464 pkt 1 lit. a – w zakresie art. 3 pkt 2a lit. c, oraz art. 500,  które wejdą w życie z dniem 21 listopada 2015 r.; 3) art. 18, art. 19 i art. 21, które wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.; 4) art. 4 ust. 11 pkt 3, który wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.; 5) art. 291, art. 335 ust. 7 i 8, art. 410 ust. 5 i 6 oraz art. 412 ust. 5,   które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Źródło : PFSRM