Aktualności

Kalendarz prawny – listopad 2014 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z dnia 20 października 2014 r. poz. 1417).
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 24 października 2014 r. poz. 1446).
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z dnia 24 października 2014 r. poz. 1450).
 4. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 30 października 2014 r. poz. 1481).
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z dnia 30 października 2014 r. poz. 1482).   Weszło w życie z dniem 14 listopada 2014 r.
 6. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z dnia 31 października 2014 r. poz. 1490).
 7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z dnia 3 listopada 2014 r. poz. 1497).
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z dnia 3 listopada 2014 r. poz. 1501).
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z dnia 4 listopada 2014 r. poz. 1502).
 10. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (M. P. z dnia 29 października 2014 r. poz. 958).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2014 r. (M. P. z dnia 20 października 2014 r. poz. 928).
 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2014 r. (M. P. z dnia 20 października 2014 r. poz. 929).
 3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2014 r. w stosunku do września 2008 r. (M. P. z dnia 20 października 2014 r. poz. 930).
 4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2014 r. (M. P. z dnia 20 października 2014 r. poz. 931).
 5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M. P. z dnia 23 października 2014 r. poz. 935).
 6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M. P. z dnia 28 października 2014 r. poz. 955).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. z dnia 4 listopada 2014 r. poz. 1513). Wejdzie w życie z dniem 19 listopada 2014 r.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w maju 2014 r., w których stosowane są szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków tych powodzi (Dz. U. z dnia 6 listopada 2014 r. poz. 1535). Weszło w życie z dniem 7 listopada 2014 r.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z dnia 7 listopada 2014 r. poz. 1544).  Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 12 listopada 2014 r. poz. 1558).  Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

 1. Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. z dnia 14 listopada 2014 r. poz. 1585). Wejdzie w życie z dniem 15 grudnia 2014 r.