Aktualności

KALENDARZ PRAWNY – lipiec 2019 r.

KALENDARZ PRAWNY – lipiec 2019 r.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. z 3 lipca 2019 r. poz. 1230).

Weszło w życie z dniem 18 lipca 2019 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 3 lipca 2019 r. poz. 1231).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 8 lipca 2019 r. poz. 1256).

 

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz. U. z 11 lipca 2019 r. poz. 1289).

  Weszło w życie z dniem 12 lipca 2019 r., z wyjątkiem § 3 pkt 14 lit. D,

który wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 12 lipca 2019 r. poz. 1291).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 12 lipca 2019 r. poz. 1292).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 12 lipca 2019 r. poz. 1302).

 

 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 15 lipca 2019 r. poz. 1309).

Wejdzie w życie  z dniem 15 sierpnia 2019 r., z wyjątkiem:

1) art. 20, który wszedł w życie z dniem 16 lipca 2019 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.;

2) art. 28, który wszedł w życie z dniem 16 lipca 2019 r.;

3) art. 7 pkt 2–4, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 15 lipca 2019 r. poz. 1314).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 16 lipca 2019 r. poz. 1317).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r. W sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w i półroczu 2019 r. (M.P. z dnia 17 lipca 2019 r. poz. 689).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2019 r. (M.P. z dnia 17 lipca 2019 r. poz. 690).

 

 1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2019 r. z podziałem na województwa (M.P. z dnia 18 lipca 2019 r. poz. 696).

 

 1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2019 r. (M.P. z dnia 19 lipca 2019 r. poz. 700).

 

 1. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 22 lipca 2019 r. poz. 1358).

Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.,

z wyjątkiem art. 7, który wszedł w życie z dniem 23 lipca 2019 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 22 lipca 2019 r. poz. 1362).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 25 lipca 2019 r. poz. 1387).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 29 lipca 2019 r. poz. 1396).

 

 1. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 29 lipca 2019 r. poz. 1403).

Wejdzie w życie z dniem 13 sierpnia 2019 r.,  z wyjątkiem przepisów:

1) art. 1 pkt 1, 2, 3 lit. a, pkt 4–11, 13–16, 18–20, 21 lit. a i c, pkt 22–24, 27 i 28, art. 8 i art. 9, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;

2) art. 4–7 i art. 15–18, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.