Aktualności

KALENDARZ PRAWNY – lipiec 2016 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2016 r. poz. 893).
 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2016 r. poz. 903).  Weszła w życie z dniem 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem  art. 1 pkt. 4, w zakresie art. 18 ust. 2–8, art. 1 pkt. 11, art. 1 pkt. 15, w zakresie art. 29a i art. 29b, oraz art. 1 pkt. 16 lit. g, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2016 r. poz. 922).
 4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2016 r. poz. 957). Weszło w życie z dniem 1 lipca 2016 r.
 5. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z dnia 1 lipca 2016 r. poz. 961). Weszła w życie z dniem 16 lipca 2016 r.
 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz. U. z dnia 5 lipca 2016 r. poz. 979).
 7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z dnia 6 lipca 2016 r. poz. 981).
 8. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 13 lipca 2016 r. poz. 1020). Wejdzie w życie z dniem 28 lipca 2016 r., z wyjątkiem: 1) art. 1 pkt. 31, który wejdzie w życie z dniem 14 stycznia 2017 r.; 2) art. 1 pkt. 52 lit. a, pkt. 85 lit. a tiret szóste i lit. d w zakresie ust. 8–13, pkt. 147, pkt. 150 lit. b, pkt .151 oraz art. 7, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; 3) art. 1 pkt. 94 lit. g w zakresie ust. 7c, który wejdzie w życie z dniem 14 lipca 2018 r.
 9. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (M. P. z dnia 14 lipca 2016 r. poz. 652).
 10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 15 lipca 2016 r. poz. 1030).
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji (Dz. U. z dnia 15 lipca 2016 r. poz. 1032). Wejdzie w życie z dniem 30 lipca 2016 r.
 12. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z dnia 15 lipca 2016 r. poz. 1034).
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości (Dz. U. z dnia 19 lipca 2016 r. poz. 1047).
 14. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. (M. P. z dnia 19 lipca 2016 r. poz. 680).
 15. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2016 r. (M. P. z dnia 19 lipca 2016 r. poz. 683).
 16. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2016 r. z podziałem na województwa (M. P. z dnia 20 lipca 2016 r. poz. 688).
 17. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2016 r. (M. P. z dnia 20 lipca 2016 r. poz. 691).
 18. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2016 r. (M. P. z dnia 20 lipca 2016 r. poz. 692).
 19. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z dnia 20 lipca 2016 r. poz. 1061).
 20. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z dnia 20 lipca 2016 r. poz. 1066).
 21. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z dnia 20 lipca 2016 r. poz. 1067).
 22. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z dnia 20 lipca 2016 r. poz. 1068).

Źródło: PFSRM