Aktualności

Kalendarz prawny – lipiec 2015 r.

  1. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy − Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2015 r. poz. 831).    Weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r.
  2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2015 r. poz. 833).
  3. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2015 r. poz. 855).  Wejdzie w życie z dniem 23 lipca 2015 r., z wyjątkiem  art. 1 pkt 23 i art. 9, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
  4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2015 r. poz. 880).
  5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2015 r. poz. 909).
  6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z dnia 10 lipca 2015 r. poz. 966).
  7. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z dnia 14 lipca 2015 r. poz. 978).   Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:  1) art. 5, który wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2018 r.; 2) art. 148 i art. 149, które wejdą w życie z dniem 1 września 2015 r.; 3) art. 428 pkt 138 w zakresie dotyczącym art. 227, który wejdzie w życie z dniem 25 lipca 2015 r.
  8. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 14 lipca 2015 r. poz. 980).