Aktualności

Kalendarz prawny – lipiec 2014 r.

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2014 r. poz. 768).

 

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej informacji ksiąg wieczystych  (Dz. U. z dnia 16 czerwca 2014 r. poz. 791).

Weszło w życie z dniem  1  lipca 2014 r.

 

3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2014 r. poz. 805).

Weszła w życie z dniem  3 lipca 2014 r.

 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości

Weszło w życie z dniem  25 czerwca 2014 r.

 

5. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2014 r. poz. 835).

 

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2014 r. poz. 849).

 

7. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2014 r. poz. 850).

Weszła w życie z dniem  12 lipca 2014 r.

 

8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2014 r. poz. 851).

 

9.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2014 r. poz. 856).

Weszło w życie z dniem  12 lipca 2014 r.

 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2014 r. poz. 857).

Weszło w życie z dniem  12 lipca 2014 r.

 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2014 r. poz. 858).

Weszło w życie z dniem  12 lipca 2014 r.

 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2014 r. poz. 867).

Wejdzie w życie z dniem  31 lipca 2014 r.

 

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 2 lipca 2014 r. poz. 883).

 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. (Dz. U. z dnia 2 lipca 2014 r. poz. 888).

Wejdzie w życie z dniem  3 października 2014 r.

 

15. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z dnia 4 lipca 2014 r. poz. 897).

Weszła w życie z dniem 12 lipca 2014 r., z wyjątkiem przepisów:

1) art. 1 pkt 17 lit. b w zakresie nadania nowego brzmienia art. 20 ust. 2 pkt 4

ustawy zmienianej w art. 1,

2) art. 1 pkt 32, 34–36,

3) art. 4, 6–8

– które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

16. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dnia 9 lipca 2014 r. poz. 906).

Wejdzie w życie z dniem  24 lipca 2014 r.

 

17. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 10 lipca 2014 r. poz. 914).

Weszło w życie z dniem  12 lipca 2014 r.

 

18. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z dnia 10 lipca 2014 r. poz. 915).

Wejdzie w życie z dniem  25 lipca 2014 r.

 

19. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z dnia 11 lipca 2014 r. poz. 917).

Weszło w życie z dniem  12 lipca 2014 r.

 

20. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z dnia 11 lipca 2014 r. poz. 924).

Weszło w życie z dniem  12 lipca 2014 r.