Aktualności

XXIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych

Zarząd SRM we Wrocławiu pragnie poinformować, że nasze Stowarzyszenie, pod patronatem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, będzie organizatorem XXIX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych„BIEGŁY RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY – POTENCJAŁ ZAWODU I FUNKCJI”. Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 września 2022 r. w hotelu Novotel przy ul. Powstańców Śląskich.

Po blisko 25 latach funkcjonowania ustawy o gospodarce nieruchomościami dostrzegamy pilną potrzebę pogłębionej, merytorycznej dyskusji nad rolą biegłego w dowodzeniu wartości nieruchomości i stanem dzisiejszego rzeczoznawstwa majątkowego. U progu tej dyskusji jako jedno z wielu, stawiamy pytanie: czy obowiązujące uwarunkowania prawne oferują instrumenty umożliwiające obiektywne i sprawne rozstrzyganie sporów o wartość nieruchomości? Żywimy nadzieję, że podczas Konferencji wspólnie wypracujemy rozwiązania oraz propozycje kluczowych zmian w prawie, stanowiące odpowiedź na aktualne oczekiwania w stosunku do opinii biegłych z zakresu szacowania nieruchomości i samego zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

 

Już dziś serdecznie zapraszamy osoby reprezentujące świat nauki i praktyki powiązany z tematyką wyceny nieruchomości i rzeczoznawstwa majątkowego do aktywnego uczestnictwa w Konferencji.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Jerzy Wiczkowski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego;
 • Wiesław Majcher – Członek Honorowy;
 • Ksemena Chrystowicz;
 • Dagmara Kruzel-Lisek;
 • Emilia Małańczuk;
 • Dariusz Maślanka;
 • Anna Nowel-Śmigaj;
 • Tomasz Pajorski;
 • Marek Parlewicz;
 • Wojciech Wiczkowski.

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

 • mgr Monika Drobyszewska – przewodnicząca Rady Programowej;
 • prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak;
 • prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek;
 • dr hab. inż. Monika Podwórna, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. uczelni;
 • dr inż. Piotr Cegielski;
 • dr inż. arch. Anna Nowel-Śmigaj;
 • dr inż. Michał Dudek;
 • dr inż. Jerzy Wiczkowski;
 • mgr inż. arch. Jerzy Adamiczka;
 • mgr Leszek Saleta.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SRM we Wrocławiu


Oficjalna strona XXIX Konferencji
konferencja.srm.wroclaw.pl

 

Kalendarz Prawny – kwiecień 2020 r.

KALENDARZ PRAWNY – kwiecień 2020 r.

 

 1. Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 1 kwietnia 2020 r. poz. 571).

Weszła w życie z dniem 2 kwietnia 2020 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

 

 1. Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania i ogłoszenia terminów przeprowadzania drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. Urzędowy Ministra Rozwoju z 2 kwietnia 2020 r. poz. 8).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 7 kwietnia 2020 r. poz. 611).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. z 9 kwietnia 2020 r. poz. 632).

Weszło w życie z dniem 24 kwietnia 2020 r.

 

 1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2019 r. z podziałem na województwa (M. P. z 14 kwietnia 2020 r. poz. 349).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2020 r. w stosunku do marca 2014 r. (M. P. z 16 kwietnia 2020 r. poz. 355).

 

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2020 r. (M. P. z 16 kwietnia 2020 r. poz. 356).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 17 kwietnia 2020 r. poz. 682).

Weszło w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 17 kwietnia 2020 r. poz. 683).

Weszło w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r.

 

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 17 kwietnia 2020 r. poz. 695).

Weszła w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem:

1) art. 22, który wszedł w życie z mocą od dnia 13 marca 2020 r.;

2) art. 28, który wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 r.;

3) art. 53 pkt 8 w zakresie dodawanego art. 67c – który wszedł w życie z mocą od dnia

31 marca 2020 r.;

 4) art. 73 pkt 45, który wszedł w życie z mocą od dnia 13 kwietnia 2020 r.;

5) art. 73 pkt 57 w zakresie dodawanego art. 15zzzzm – który wszedł w życie z mocą od dnia 12 marca 2020 r.;

 6) art. 73 pkt 20, 38, 39 i 41, które weszły w życie z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.;

7) art. 73 pkt 68 w zakresie dodawanego art. 31zy6 – który wszedł w życie z mocą od dnia

14 marca 2020 r.

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 kwietnia 2020 r. poz. 713).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 24 kwietnia 2020 r. poz. 735).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 27 kwietnia 2020 r. poz. 755).

 

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 28 kwietnia 2020 r. poz. 764).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 29 kwietnia 2020 r. poz. 777).

Wejdzie w życie z dniem 14 maja 2020 r.

 

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 30 kwietnia 2020 r. poz. 782).

Wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 35 lit. c tiret pierwsze, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;

2) art. 5, który wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2020 r.