Aktualności

KALENDARZ PRAWNY – kwiecień 2016 r.

1. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów re-jonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. z dnia 15 marca 2016 r. poz. 350).

2. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora pu-blicznego (Dz. U. z dnia 15 marca 2016 r. poz. 352).Wejdzie w życie z dniem 16 czerwca 2016 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 1 pkt 3 lit. b i c oraz art. 31 w zakresie art. 110 ust. 3–8, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w spra-wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dnia 16 marca 2016 r. poz. 353).

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2016 r. w pra-wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku leśnym (Dz. U. z dnia 21 marca 2016 r. poz. 374).

5. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z dnia 22 marca 2016 r. poz. 380).

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 4 kwiet-nia 2016 r. poz. 446).

7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2016 r. poz. 460).Wejdzie w życie z dniem 20 kwietnia 2016 r.

8. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jed-nolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w syste-mie informatycznym (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2016 r. poz. 463).

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z dnia 8 kwietnia 2016 r. poz. 476).

10. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2016 r. poz. 486).