Aktualności

Kalendarz prawny – kwiecień 2015 r.

 1. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2014 r. (M. P. z dnia 11 marca 2015 r. poz. 264).
 2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. sygn. akt K 29/13 orzekający o niezgodności z Konstytucją RP art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83) w zakresie, w jakim przyznaje uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 187, poz. 1110), a także w zakresie, w jakim dotyczy nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 17 marca 2015 r. poz. 373).  Przepis częściowo, w zakresie określonym w wyroku, utracił moc z dniem 17 marca 2015 r.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376).  Wejdzie w życie z dniem 18 kwietnia  2015 r.
 4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 378).  Weszła w życie z dniem 2 kwietnia 2015 r.
 5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z dnia 19 marca 2015 r. poz. 383). Weszło w życie z dniem 20 marca 2015 r.
 6. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27 marca 2015 r. poz. 443).  Wejdzie w życie z dniem z 28 czerwca 2015 r., wyjątkiem art. 1 pkt 34, który wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.
 7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z dnia 31 marca 2015 r. poz. 460).
 8. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne (Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2015 r. poz. 469).
 9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2015 r. poz. 520).
 10. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2015 r., sygn. akt K 29/13, o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w części orzekającej wyroku z dnia 10 marca 2015 r., sygn. akt K 29/13 (Dz. U. poz. 373), w ten sposób, że zwrot „w dniu wejścia w życie ustawy” zastępuje się zwrotem „przed dniem wejścia w życie ustawy”. (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2015 r. poz. 524).
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2015 r. poz. 525).