Aktualności

Kalendarz prawny – kwiecień 2014 r.

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. z dnia 17 marca 2014 r. poz. 328).

Weszło w życie z dniem 18 marca 2014 r.

 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz. U. z dnia 17 marca 2014 r. poz. 329).

Weszło w życie z dniem 18 marca 2014 r.

 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z dnia 19 marca 2014 r. poz. 346).

Weszło w życie z dniem 3 kwietnia 2014 r.

 

4. Zarządzenie Nr 15 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie odwołania i powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej (Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2014 r. poz. 20).

Weszło w życie z dniem 19 marca 2014 r.

 

5. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2014 r., sygn. akt P 38/11orzekający o niezgodności z Konstytucją RP art. 137 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) w zakresie, w jakim za nieruchomość zbędną uznaje nieruchomość wywłaszczoną przed 27 maja 1990 r., na której w dniu złożenia wniosku o zwrot, a nie później niż przed 22 września 2004 r., zrealizowano cel określony w decyzji o wywłaszczeniu (Dz. U. z dnia 24 marca 2014 r. poz. 376).

Przepis utracił moc obowiązującą w powyższym zakresie z dniem 24 marca 2014 r.

 

6. Zarządzenie Nr 18 Ministra Infrastruktury i Rozwojuz dnia 24 marca 2014 r. w sprawie odwołania i powołania Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dziennik Urzędowy MIiR z dnia 25 marca 2014 r. poz. 21).

Weszło w życie z dniem 25 marca 2014 r.

 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. z dnia 25 marca 2014 r. poz. 385).

Weszło w życie z dniem 26 marca 2014 r.