Aktualności

Kalendarz prawny – czerwiec 2015 r.

  1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z dnia 15 maja 2015 r. poz. 680).  Wejdzie w życie z dniem 16 sierpnia 2015 r.
  2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z dnia 29 maja 2015 r. poz. 747).
  3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2015 r. poz. 774). Wejdzie w życie z dniem 11 września 2015 r.
  4. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2015 r. (M. P. z dnia 10 czerwca 2015 r. poz. 521).
  5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2014 r. (M. P. z dnia 10 czerwca 2015 r. poz. 523).
  6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dnia 11 czerwca 2015 r. poz. 782).
  7. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z dnia 11 czerwca 2015 r. poz. 783).