Aktualności

Kalendarz prawny – czerwiec 2014 r.

1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 21 maja 2014 r. poz. 659).

Wejdzie w życie z dniem 21 czerwca 2014 r.

 

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z dnia 28 maja 2014 r. poz. 700).

 

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z dnia 30 maja 2014 r. poz. 711).

 

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z dnia 30 maja 2014 r. poz. 712).

 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. z dnia 30 maja 2014 r. poz. 720).

Weszło w życie z dniem 31 maja 2014 r.

 

6. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2014 r. (M. P. z dnia 3 czerwca 2014 r. poz. 393).

 

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2014 r. poz. 742).

Weszło w życie z dniem  5 czerwca 2014 r.

 

8. Zarządzenie nr 34 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia listy obrońców z urzędu (Dziennik Urzędowy MIiR z dnia 4 czerwca 2014 r. poz. 39).

Weszło w życie z dniem  5 czerwca 2014 r.

 

9. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2014 r. poz. 768).

Wejdzie w życie z dniem 11 sierpnia 2014 r., z wyjątkiem:

1) art. 9, który wchodzie w życie z  dniem 11 grudnia 2014 r.;

2) art. 18 oraz art. 37 ust. 2 i 3, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.;

3) art. 22 ust. 2, który wszedł w życie z dniem 10 czerwca 2014 r.