Aktualności

GUS będzie publikować kwartalne wskaźniki zmian cen nieruchomości

Ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju :

„15 maja 2015 r. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy, która umożliwi Głównemu Urzędowi Statystycznemu ogłaszanie wskaźników zmian cen nieruchomości. Rozpoczęcie publikacji wskaźników pozwoli na dokonywanie waloryzacji kwot przysługujących obywatelom z tytułu różnych działań związanych z ich nieruchomościami przy pomocy wskaźnika uwzględniającego zmiany zachodzące na rynku nieruchomości.

Celem zmian jest doprecyzowanie zasad ogłaszania wskaźników zmian cen nieruchomości oraz zasad dokonywania waloryzacji tymi wskaźnikami. Realizacja zmian pozwoli na sukcesywne ogłaszanie pierwszych wskaźników zmian cen nieruchomości określonych dla poszczególnych ich rodzajów. Pozostawi równocześnie możliwość stosowania, tak jak dotychczas miało to miejsce, wskaźników zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w przypadkach tych rodzajów nieruchomości, dla których wskaźniki zmian cen nie zostały jeszcze opracowane.

Wskaźniki będą ogłaszane odrębnie dla każdego województwa nie później niż w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kwartału, którego dotyczą. Opracowywane będą dla nieruchomości sklasyfikowanych w rejestrze cen i wartości nieruchomości, z uwzględnieniem danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków. Nowe rozwiązania mają poprawić efektywność zarządzania i gospodarowania mieniem publicznym przez dostarczanie wiarygodnych informacji o dynamice zmian cen nieruchomości. W konsekwencji waloryzacja zobowiązań i należności obywateli (np. w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości albo zbycia przed upływem karencji lokali mieszkalnych nabytych od gminy z bonifikatą) obliczana będzie na podstawie wskaźników zmian cen nieruchomości. Oznacza to, że będzie ona powiązana bezpośrednio z sytuacją na rynku nieruchomości, a nie z poziomem inflacji, jak obecnie.

Wskaźniki zmian cen nieruchomości posłużą także do monitorowania kondycji rynku nieruchomości, w szczególności nieruchomości mieszkalnych, jak również pozwolą uczestnikom tego rynku na podejmowanie decyzji gospodarczych w oparciu o wiarygodne informacje.

Ponadto proponowane zmiany dotyczą wyciągów z opinii o wartości nieruchomości (operatów szacunkowych), które rzeczoznawcy majątkowi przekazują organom prowadzącym kataster nieruchomości. Wyciągi z operatów szacunkowych mają być przekazywane w formie elektronicznej przez ePUAP według określonego wzoru. Dodatkowo z 3 do 2 miesięcy skrócono termin na przekazanie tych wyciągów.”

Źródło: https://www.mir.gov.pl/aktualnosci/Budownictwo/Strony/Sejm_nowela_UGN_15052015.aspx