Aktualności

Elektroniczny wyciąg z operatu szacunkowego

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 lipca 2015 roku (poz. 985) została opublikowana ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowelizacja swoim zakresem obejmuje wprowadzenie nowych zasad waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości. W niniejszym wystąpieniu chcielibyśmy jednak przede wszystkim omówić zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami dotyczące doprecyzowania zakresu wyciągu z operatu szacunkowego, który rzeczoznawcy majątkowi są zobligowani przekazywać organom prowadzącym kataster nieruchomości, a także trybu przekazywania wyciągu, który po wejściu w życie ustawy, będzie następował za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, po jego podpisaniu podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami nowe brzmienie otrzymał art. 158 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Należy przy tym zauważyć, że zmiana te wejdzie w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, a więc w dniu 14 października 2015 roku.

 

Aktualny zapis art. 158 ustawy o gospodarce nieruchomościami (obowiązujący do dnia 13 października 2015 roku):

Rzeczoznawcy majątkowi przekazują, z uwzględnieniem art. 175 ust. 3, organom prowadzącym kataster nieruchomości wyciągi z wykonanych przez siebie operatów szacunkowych, zawierające określenie celu wyceny, opisy nieruchomości oraz ich wartości, w terminie 3 miesięcy od dnia ich sporządzenia”.

 

Nowe brzmienie art. 158 ustawy o gospodarce nieruchomościami (obowiązujące od 14 października 2015 roku):

1. Rzeczoznawca majątkowy sporządza i podpisuje wyciąg z wykonanego przez siebie operatu szacunkowego, zawierający:

1) opis nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, w tym jej rodzaj oraz dane identyfikujące:

a) działki ewidencyjne, wchodzące w skład tej nieruchomości, oraz usytuowane na nich budynki, jeżeli

przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa,

b) budynki lub lokale, jeżeli przedmiotem wyceny jest nieruchomość budynkowa lub nieruchomość lokalowa;

2) zakres i cel wyceny oraz zastosowane podejście w wycenie nieruchomości;

3) wartość nieruchomości, wraz ze wskazaniem rodzaju wartości oraz daty jej określenia.

2. W terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia sporządzenia operatu szacunkowego rzeczoznawca majątkowy przekazuje, z uwzględnieniem art. 175 ust. 3, wyciąg z wykonanego przez siebie operatu szacunkowego, zawierającego dane, o których mowa w ust. 1, organom prowadzącym kataster nieruchomości za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), podpisując go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 tej ustawy, albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku dokonania przez rzeczoznawcę majątkowego potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego, o którym mowa w art. 156 ust. 4.”

 

Biorąc pod uwagę powyższe, wprowadzane zmiany skrócą termin przekazania wyciągu z obecnych 3 miesięcy do 2 miesięcy, a także spowodują przekazanie wyciągu w przypadku potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego.

Przechodząc do wzoru wyciągu, należy stwierdzić, że w omawianej nowelizacji pojawił się zapis (art. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.) mówiący o tym, że minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przekaże, w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu ogłoszenia ustawy, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji wzór wyciągu z operatu szacunkowego, w celu umieszczenia go w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

 

W dniu 29 lipca 2015 roku wzór wyciągu operatu szacunkowego został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (numer wzoru 2015/07/29/2542).

http://mac.bip.gov.pl/centralne-repozytorium-wzorow-dokumentow-elektronicznych/centralne-repozytorium-wzorow-dokumentow-elektronicznych.html

 

Tak jak wykazaliśmy powyżej obowiązek przekazywania wyciągu z operatu szacunkowego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej podpisując go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP wejdzie w życie dopiero 14 października 2015 roku, ale już dzisiaj istnieje możliwość zapoznania się z jego treścią, funkcjonalnością systemu oraz złożenia wyciągu w formie elektronicznej.

 

 

Biorąc pod uwagę fakt, że składanie wyciągu w formie elektronicznej będzie wymagało podpisania go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP poniżej prezentujemy kilka praktycznych wskazówek, które miejmy nadzieję ułatwią zarejestrowanie konta na platformie ePUAP oraz złożenie wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP. Oczywiście dotyczy to tylko tych rzeczoznawców majątkowych, którzy nie dysponują już takim profilem lub też nie stosują bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wszystkie informacje dotyczące działania Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dostępne są na stronie www.epuap.gov.pl, gdzie należy się zarejestrować i złożyć wniosek o profil zaufany.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące platformy ePUAP, oraz uzyskania profilu zaufanego (źródło www.epuap.gov.pl).

Co to jest ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl.
Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy: obywatelami a administracją, przedsiębiorcami a administracją, instytucjami administracji publicznej.

ePUAP dla obywateli

Obywatele, poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl, korzystają z Katalogu Usług. Jest to narzędzie standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie.

ePUAP dla podmiotów publicznych

Korzyścią dla podmiotów publicznych, wynikającą z wykorzystania portalu www.epuap.gov.pl, jest możliwość bezpłatnego udostępniania usług publicznych poprzez internet. Podmioty publiczne, korzystając z platformy, nie muszą budować własnych systemów, w celu umożliwienia obywatelowi kontaktu z instytucją i załatwienia sprawy urzędowej. Udostępniona funkcjonalność Elekronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) umożliwiła instytucjom publicznym wywiązanie się z obowiązku, wynikającego z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej). W celu uporządkowania wzorów oraz formularzy dokumentów elektronicznych, stworzono Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD), czyli bazę skupiającą w jednym miejscu obowiązujące w administracji wzory i formularze.

Jak uzyskać profil zaufany

I sposób – dla wszystkich obywateli:

  1. Zalogować się na platformie ePUAP (dla osób które nie posiadają konta najpierw wymagana jest rejestracja, dla rejestracji oprócz podstawowych danych osobowych i adresowych wymagane jest podanie numeru PESEL i NIP),
  2. Po zarejestrowaniu należy zalogować się do na stronie ePUAP i w zakładce Moje konto / Moje profile zaufane/ wypełnić  i wysłać wniosek o założenie profilu zaufanego. W tym celu należy podać adres e-mail, na który przesłane zostanie hasło, należy je wpisać w odpowiednie miejsce i wysłać wniosek. Po wysłaniu wniosku w oknie pojawi się odpowiedni komunikat o treści „Wniosek o założenie profilu zaufanego został złożony”, jednocześnie na podany adres e-mail przesłanie zostanie informacja o złożeniu profilu zaufanego.
  3. Udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości. Do punktu potwierdzającego profil należy udać się w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, z dowodem osobistym lub paszportem (nie są wymagane żadne inne dokumenty) do jednego z Punktów Potwierdzających, których lista jest dostępna na stronie www.epuap.gov.pl w sekcji Profil Zaufany -> Rejestr PP. Potwierdzanie jest realizowane podczas wizyty w Punkcie Potwierdzenia, po podpisaniu w Punkcie Potwierdzania zaakceptowanego wniosku przez osobę potwierdzającą Profil Zaufany jest gotowy do użycia.

Wydanie oraz korzystanie z Profilu Zaufanego jest bezpłatne.

II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:

zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),

  1. wypełnić wniosek o założenie profilu,
  2. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

Jak działa profil zaufany

Profil zaufany działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Obywatel loguje się na www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wniosek wysyła do urzędu. Mogą pojawić się szczególne przypadki usług, dla których prawo wymaga stosowania bezpiecznego podpisu weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, z różnych względów np. technicznych, bezpieczeństwa, czy też stosowanych standardów.

Jak i gdzie można uzyskać Profil Zaufany

Profil Zaufany uzyskuje się poprzez utworzenie konta na ePUAP (www.epuap.gov.pl), a następnie złożenie odpowiedniego wniosku na ePUAP. Nie jest przy tym wymagane składanie żadnych podpisów elektronicznych. Następnie, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających, których lista jest dostępna na stronie www.epuap.gov.pl w sekcji Profil Zaufany -> Rejestr PP. Uzyskanie Profilu Zaufanego możliwe jest również po przez samozaufanie, jest to funkcja pozwalającej na podpisanie Profilu Zaufanego własnym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Profil Zaufany umożliwia składanie pism do urzędów drogą elektroniczną, tak jakby się je składało osobiście z użyciem odręcznego podpisu. Profil Zaufany jest bezpłatną alternatywą dla odpłatnych kwalifikowanych certyfikatów.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Profilu Zaufanego znaleźć można na stronie www.epuap.gov.pl w sekcji Profil Zaufany -> Najczęściej Zadawane Pytania.

Usługa przekazywania wyciągu z operatu szacunkowego dostępna jest między innymi poprzez zakładkę: Alfabetyczna lista spraw / Wyciąg z operatu szacunkowego.

 

Omówienie procesu legislacyjnego i sposobu prowadzenia konsultacji w tej sprawie:

http://pfsrm.pl/Nowelizacja_ustawy_o_gospodarce_nieruchomosciami_elektroniczny_wyciag_z_operatu_szacunkowego

 

opracowali: Krzysztof Gabrel, Joanna Grzesiak

Źródło tekstu:

http://pfsrm.pl/Elektroniczny_wyciag_z_operatu_szacunkowego