Aktualności

Eksmisja członka spółdzielni

W sprawie z powództwa spółdzielni mieszkaniowej o eksmisję pozwany – wykluczony członek spółdzielni może skutecznie powołać się na przysługujące mu wobec tej spółdzielni spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu także wówczas, gdy wykluczenie nastąpiło przed wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 2004 r., sygn. akt K 32/03 (Dz.U. nr 63, poz. 591)

– uchwała SN z 23 czerwca 2005 r., III CZP 35/05