Aktualności

Dwie umowy nabycia nieruchomości

W razie złożenia w tej samej dacie dwóch wniosków o wpis prawa własności na rzecz różnych nabywców, z dwóch umów sprzedaży dotyczących tej samej nieruchomości, o kolejności rozpoznania wniosków rozstrzyga chwila zawarcia tych umów – postanowienie SN z 4 kwietnia 2003 r., III CKN 1302/00