Aktualności

Departament Gospodarki Mieszkaniowej GM1/053K455/01

Departament Gospodarki Mieszkaniowej

GM1/053K455/01

Warszawa, 20010629

Departament Gospodarki Nieruchomościami

W nawiązaniu do pisma GN4/4414/MK/01/1676 z dnia 28 maja br. Departament Gospodarki Mieszkaniowej uprzejmie informuje, iż definicja budynku mieszkalnego zawarta jest w § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadając budynki i ich usytuowanie / Dz. U. Z 1999r. nr. 15 poz. 140 /. Zgodnie z ta definicją jeśli mowa o budynku mieszkalnym rozumie się przez to budynek wielorodzinny, dom mieszkalny zawierający nie więcej niż 4 mieszkania, dom jednorodzinny oraz dom mieszkalny w zabudowie zagrodowej. Z uwagi, iż w ustawie z dnia 14 kwietnia 2000r. o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwo, mówi się o przekazywaniu gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, sporną sprawą jest jak należy określić budynek, w którym obok lokali mieszkalnych znajdują się także lokale przeznaczone na inne cele / np. związane ze służbą zdrowia, oświatą, energetyką itp./.

Departament informuje także, iż Główny Urząd Statystyczny dla swoich celów używa jeszcze definicji budynku mieszalnego. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dyrektor Departamentu Gospodarki Mieszkaniowej

Lech Jerczyński