Aktualności

Decyzja a wpis hipoteki

Doręczona zobowiązanemu decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ustalająca wysokość należności z tytułu składek, nie może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności łącznej zobowiązanego i jego małżonka – uchwała SN z 24 lutego 2004 r., sygn. III CZP 121/03