Aktualności

Czynność bezskuteczna

Wierzyciel, którego dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków, może domagać się uznania czynności prawnej za bezskuteczną na podstawie art. 527 par. 1 k.c., także wtedy, gdy darowizny nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego dokonali dłużnik i jego małżonek – uchwała SN z 24 października 2003 r., III CZP 72/03